Planerade leveranser

Under 2021 bygger vi grunden till stödet för utbildningsplanering i Ladok så att testlärosätet Konstfack kan börja använda Ladok för utbildningsplanering i höst och mållärosäte 1, Sveriges lantbruksuniversitet, kan gå igång sommaren 2022. Dessutom levereras mindre förbättringar till befintlig funktionalitet i utbildningsinformation under våren:

 • Varning om man lämnar en sida utan att spara (gäller hantering av utbildningsinstanser och utbildningstillfällen). Finns på plats i sprint 165.
 • Kopiera tillfälle till nytt tillfälle för alla tillfällen av alla utbildningstyper. Finns på plats i sprint 167.
 • Vi utreder några fler förbättringar som ev kommer i vår

 

Under hösten 2021 är planen att leverera en grundläggande funktionalitet för:

 • Att skapa kursplaner
 • Att skapa utbildningsplaner
 • Processtöd för att skapa och redigera utbildningsinformation
 • Att hantera litteraturlistor

 

Den funktionalitet som är planerad finns beskriven i bilaga 1 i förstudierapporten.

Projektet ansvarar inte för:

 • Införande av den nya lösningen på respektive lärosäte
 • Överföring av data från befintliga system till Ladok
 • Att bygga integrationer mot lokala system på respektive lärosäte

Däremot kommer lärosätena få stöd i ovanstående frågor.

Den process för utbildningsplanering som systemet är tänkt att stödja finns beskriven

Bilaga 1 – Stödet för utbildningsplanering

 

Systemstödet för processtegen kommer att utvecklas i två faser. Nedan finns innehållet i varje processteg beskrivet samt i vilken fas funktionaliteten är planerad. I fas 1 utvecklas en grundfunktionalitet för det som beskrivits och i fas 2 vidareutvecklas den funktionaliteten vid behov, dessutom tillkommer viss funktionalitet. Även funktionalitet som inte kommer att ingå i lösningen och stöd som redan finns i Ladok är beskrivet. Mållärosätenas behov kan komma att påverka vilken funktionalitet som utvecklas i vilken fas.

 

 1. Skapa underlag till utbildning samt till utbildnings- och kursplaner
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
Möjlighet att via utbildningsmallar definiera vilka fält som ska ingå (utöver de obligatoriska). 1.11 Skapa, revidera, ta bort utkast. Kunna definiera innehållet i de olika styrande dokumenten som kursplan och utbildningsplan. Möjlighet att importera gamla kurs- och utbildningsplaner. Se 5.2.
  1.12 Möjlighet att lägga upp utkast med få obligatoriska fält. 1.22 Logik mellan attribut så att vissa attribut styr giltiga värden för andra attribut.
  1.13 Stöd för textmallar. Strukturerad text med stavningskontroll, punktlistor, kursiv/fet stil. Möjlighet att systemet rättar/hanterar oönskade tecken vid klipp och klistra. 1.23 Skapa utbildnings- och kursplaner med utgångspunkt i gamla planer (kopiera). Editering av bilder och tabeller.
  1.14 Längre textfält än dagens Ladok.
  1.15 Möjlighet att ange marknadsföringstexter.
  1.16 Lärosätes specifika attribut (möjlighet att skapa egna attribut per lärosäte av typen fritext, datum och tal). 1.26 Lärosätesspecifika attribut som bygger på lokala grund-datakategorier. Möjlighet att koppla regler och logik till lärosätesspecifika attribut.
  1.17 Förfrågan till annan organisatorisk enhet om ny kurs och/eller nytt kurstillfälle från programansvarig/ägande samt möjlighet att godkänna/neka förfrågan från kursägande organisatoriska enhet.
  1.18 Förifyllda, editerbara värden utifrån t.ex. utbildning.
  1.19 Endast relevanta värden för lärosätet är valbara (t.ex. exkludera vissa värden så att de inte är valbara).
  1.20 Möjlighet att mata in textfält på svenska och engelska. Möjlighet att se textfälten på svenska och engelska bredvid varandra.

 

 1. Hantera utbildning, utbildnings- och kursplaner
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
  2.11 Ändra, ta bort, avveckla utbildnings- och kursplaner. Automatisk översättning i systemet (möjlighet att integrera mot tredjeparts produkter finns).
  2.12 Versions-/revisionshantera förändringar.    
  2.13 Tillgång till revideringsinformation (vem som ändrat vad och när).    
  2.14 Förhandsgranska utbildnings- och kursplaner.    
  2.15 Processtöd (se Hantera process för utbildningsutbudet).    
  2.16 Möjlighet att göra vissa ändringar i kursplaner som inte innebär att de studenter som redan läser kursen behöver tillfällesbytas.  
2.17 Möjlighet att titta på tidigare versioner av kurser/ kursplaner/ utbildningsplaner.    

 

 1. Hantera process för utbildningsutbudet
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
3.11 En process som består av ett valfritt antal processteg.
3.12 Möjlighet att namnge processtegen lokalt.
3.13 Ett processteg kan avse antingen ett arbetssteg eller en beslutspunkt med flera beslutsalternativ.
3.14 Möjlighet att definiera per lärosäte vad som måste vara klart i varje processteg exempelvis vilken information som hör hemma i respektive processteg (t ex utbildningsområde krävs i steg 12).
3.15 Det finns möjlighet att tilldela ett processteg till en eller flera roller och definiera vad rollerna kan göra i stegen.
3.16 Processtegen kan ske sekventiellt eller parallellt.
3.17 Processtegen kan var associerade med någon form av beslut som kan innebära att processen avbryts eller går vidare till nästa steg/tillbaka till ett tidigare steg.
3.18 Ett beslutsalternativ kan aktivera en åtgärd, t ex att byta från status utkast till påbörjad (från en fördefinierad mängd).
3.19 Ett beslutsalternativ kan leda till ett beslut som loggas. Beslutet avser ett specifikt objekt (t ex en specifik kursplan, utbildning, tillfälle).
3.20 Styra påminnelser, aviseringar och stopptider till roll eller funktion.
3.21 En arbetsprocess avser en eller flera utbildningstyper.
3.22 Möjlighet att definiera vilket processteg som motsvarar vilken status i Ladok (t ex när processteg 7 är klart är utbildningen i status påbörjad).
3.23 Möjlighet att ändra i definierade processer.
3.24 Möjlighet att definiera ingångsvärden för att en process ska starta.

 

 1. Systemadministration
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
Administrera behörigheter. 4.11 Styra behörigheter på en finare nivå exempelvis attribut, utbildningsnivå, organisation, status, utbildningstyp, specifik utbildning och processteg. 4.21 Styra så att enbart lokala grunddatavärden visas.  
4.12 Möjlighet att hantera sena förändringar och rättningar (registervård) inom ramen för funktionaliteten i Utbildningsinformation i Ladok. Möjligheterna kommer att utökas under 2020.  

 

 1. Fastställa utbildning, utbildnings- och kursplaner
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
  5.11 Dokumentera beslutsuppgifter t.ex. beslutsfattare och datum. Beslutsfattare ska kunna kopplas till specifik utbildning (behörighetsmässigt).   Attestering/digital signering av beslut i systemet.

 

 1. Göra utbildning, utbildnings- och kursplaner tillgängliga
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
6.11 Möjliggöra integration till webb genom att tillhandahålla en tolkningsbar representation av utbildningen via REST och feeds. Förhandsgranska färdig webbversion av utbildnings- och kursplaner.
6.12 Möjliggöra presentation av utbildningen på webb via t.ex. pdf. Förhandsgranska pdf av utbildnings- och kursplaner.
6.13 Hantera litteraturlistor (via fritext eller grunddata som lärosätet underhåller själv t.ex. via integration till bibliotekssystem). 6.23 Tillhandahålla litteraturlistor till bibliotekssystem enligt europeisk standard. Import av information från bibliotekssystem.
6.14 Tillhandahålla kurs- och utbildningsplaner inkl alla beslutade versioner.

 

 1. Skapa och hantera utbildningstillfällen
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
Skapa utbildnings- och tillfällesinformation. 7.11 Möjliggöra generering av tillfälleskoder.
Ändra, ta bort, ställa in. 7.12 Möjlighet att kopiera enstaka och flera tillfällen från tidigare utbud.
Möjlighet att flytta tillfällen mellan versioner. 7.13 Möjlighet att flytta tillfällen mellan versioner i alla statusar.
7.14 Förifyllda värden.
7.15 Endast relevanta värden för lärosätet är valbara.
7.16 Masshantering av enskilda attribut (dvs ett i taget).
7.17 Möjlighet att ändra information som ärvts från utbildningen.
7.18 Lärosätesspecifika attribut (möjlighet att skapa egna attribut per lärosäte).
7.19 Möjlighet att generera webblänk till utbildningstillfället.

 

 1. Tillgängliggöra utbildningsutbudet
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
  8.11 Möjliggöra integration till webb genom att tillhandahålla en tolkningsbar representation av utbildningstillfällen samt rekryteringsinformation via REST och feeds.    

 

 1. Placera och publicera utbildningstillfällen i kurspaketeringstillfällesstruktur
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
Lägga in innehåll i kurspaketeringstillfällesstruktur. 9.11 Förbättrad användbarhet i befintlig funktionalitet exempelvis: lägga in innehåll i flera strukturer parallellt, förbättrat användargränssnitt.  
Möjlighet att publicera kurspaketeringstillfällesstrukturer med olika antagningsförfaranden för en kurspaketering. 9.12 Använda innehåll från befintlig tillfällesstruktur som grund för ny.  

 

 1. Exportera utbud till antagningssystem
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
Konstruktion av XML för export till antagningssystem.      

 

 1. Söka information om utbildnings- och kursplaner samt utbud
Befintlig funktionalitet Fas 1 Fas 2 Ingår ej
Söka utbildning inom utbildningsform. 11.11 Fler parametrar för utsökning. Möjlighet att söka på attribut t ex finansieringsform, förkunskapskrav, huvudområde. 11.21 Möjlighet att söka på fler attribut.
11.12 Användbarhets-förbättringar vad gäller sortering och filtrering i listvyer.
11.13 Förbättrad möjlighet till överblick över utbudet. Möjlighet att granska det som ska utannonseras i sin helhet.
2021-05-20 | Webmaster