Student

Ingen support till studenter

Ladokkonsortiet utvecklar systemet Ladok och har inte tillgång till de uppgifter som finns vid olika universitet och högskolor. Vi ger ingen support till studenter. Du som är student måste vända dig till ditt eget lärosäte eller universitet, kontaktuppgifter hittar du här.

Om du däremot vill veta i förväg när Ladok ska uppgraderas eller när systemet inte fungerar på grund av driftstörning så kan du prenumerera på våra driftmeddelanden. 

No support to students

The Ladok Consortium developes the system Ladok and can not offer student support since we have no access to data at different universities and colleges. As a present or former student you must turn to your own university or university college to obtain your degrees, please find contacts here.

 

Inloggning för studenter

Som student loggar du in i Ladok för studenter via någon av följande tjänster:

Vid inloggning är det ditt personnummer som identifierar dig. Det är därför viktigt att ditt konto vid ditt lärosäte, eduID eller Antagning.se är bekräftat. Det görs vanligtvis genom uppvisande av legitimation i servicedesk vid ditt lärosäte eller via en engångskod som skickas till din folkbokföringsadress. Även andra identifieringsmetoder används av eduID.

För dig som student utan svenskt personnummer är det normala att du börjar dina studier genom en ansökan på Antagning.se med en e-postadress som identifiering. När din ansökan på Antagning.se gått igenom så tilldelas du där ett så kallat interimspersonnummer. Ditt interimspersonnummer överförs efter antagning till ditt lärosäte och det är vid ditt lärosäte som du sedan kan identifiera dig och få tillgång till ett lärosäteskonto kopplat till ditt interimspersonnummer. Med detta lärosäteskonto kan du sedan logga in i Ladok för studenter.

När du blir folkbokförd i Sverige så får du ett riktigt svenskt personnummer av Skatteverket. Då kan du kontakta ditt lärosäte för att få ditt interimspersonnummer utbytt mot ditt svenska personnummer. När detta är gjort kan du även bekräfta ett konto på eduID med ditt riktiga personnummer och sedan logga in i Ladok via eduID om du inte längre har kvar någon lärosätesinloggning.

Läs mer om Inloggning i Ladok.

Login for students

As a student, you may log in to Ladok for students using any of the following services:

When logging in, it is your personal identity number that identifies you. It is therefore important that your account at your higher education intitution, eduID or Antagning.se/Universityadmissions.se is confirmed. This is usually achieved by identifying yourself at the service desk at your higher education institution or via a one-time password sent to your registered address. More identification methods are used by eduID.

For you as a student without a Swedish personal identity number, you normally start your studies through an application at Antagning.se/Universityadmissions.se with an email address as identification. When your application at Antagning.se/Universityadmissions.se has been processed, you will be assigned a so-called interim personal identity number. Your interim personal identity number is after admission transferred to your higher education intitution and you can then identify yourself at your higher education intitution to get access to a higher education institution account linked to your interim personal identity number. With this higher education insitution account, you can then log in to Ladok for students.

When you have been registered in Sweden, you will receive a real Swedish personal identity number from the Swedish Tax Agency. You can then contact your higher education institution to have your interim personal identity number replaced by your Swedish personal identity number. When this has been done, you can also confirm an account at eduID with your real personal identity number and then log in to Ladok via eduID if you no longer have access to a login via your higher education institution.

 

Tillgänglighet i Ladok

Vår ambition är att alla studenter ska kunna använda Ladoks studentsidor. Lagkrav som beskrivs i föreskrifter från Myndigheten för digital förvaltning säger också att digital offentlig service ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust så att den blir tillgänglig för alla, oavsett exempelvis funktionsnedsättning. Därför arbetar vi kontinuerligt med tillgängligheten. Under 2019-2020 har vi bland annat genomfört användningstester med personer med funktionsnedsättning och låtit experter göra en systematisk granskning utifrån kriterier i relevanta standarder (EN301549 och WCAG 2.1 AA). Vi arbetar med att åtgärda brister som upptäckts genom dessa genomgångar.

Kontakta oss vid bristande tillgänglighet

Trots våra ansträngningar finns det risk för att det ändå förekommer brister. Det är nämligen inte möjligt att rekrytera användningstestare med alla typer av funktionsnedsättningar, och inte heller att expertgranska med alla kombinationer av hjälpmedel, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Om du upplever bristande tillgänglighet vill vi därför uppmana dig att höra av dig och beskriva de hinder du stött på, så att vi kan se till att du får den digitala service du har rätt till (och göra något åt bristerna). Kontakta då Ladok-representanten vid ditt lärosäte.

 


Studenter hänvisas till respektive lärosäte:

 

Blekinge tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola

Enskilda Högskolan Stockholm

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Försvarshögskolan

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Skövde

Högskolan Kristianstad

Högskolan Väst

Karlstads universitet

Karolinska institutet

Konstfack

Kungliga Musikhögskolan

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Lunds universitet 

Luleå tekniska universitet

Malmö universitet

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Röda korsets högskola

Sophiahemmet högskola

Stockholms konstnärliga högskola  (SKH utgörs av Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola)

Stockholms universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Umeå Universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

2021-04-13 | Webmaster