Förberedelser i nuvarande Ladok

I god tid före produktionssättning

Registervården i gamla Ladok bör vara så färdig som möjligt en månad innan lärosätet påbörjar verifieringsperioden.

Säkerställ att:

  • Kör SCB-batchar om produktionssättning sammanfaller med uttagsperiod

Justera tider för:

  • Webbregistrering så att det är stängt under stilleståndet.
  • Tentamensanmälan så att det är stängt under stilleståndet. Mer information om hantering av tentamensanmälan: Tentamensanmälan inför konvertering_v2.12017-09-14

Informera:

  • Studenterna i god tid om ändrade tider för webbregistrering och ändrade tider för tentamentsanmälan.
  • Verksamheten att utöver Ladok är inte heller LadokPing tillgängligt under produktionssättningen. 2017-06-07
  • Användare av NyA-klienten att arbete i NyA inte bör förekomma under produktionssättningsperioden.
  • Användare av NyA-webben att reservantagning inte bör förekomma under produktionssättningsperioden.
  • Studenter i god tid om att webbansökan för examen stänger en viss tid innan produktionssättning (fastställs lokalt).

Kontrollera externa system med beroenden till Ladok om det finns öppna perioder som påverkas av produktionssättningen.

Giltighetstid för utfärdade verifierbara intyg behöver minskas för att undvika att behöva ha lokal server igång längre än nödvändigt.

Överväg om Lokal serie och klass ska sättas på program för institutionsmärkning:
Programmets organisationstillhörighet i nya Ladok styr behörighet för administration av bl. a studentens studieplan. Om ingen organisationstillhörighet läggs på program måste administratören ha behörighet på lärosätesnivå för att administrera studenters studieplan, t ex lägga till kurser, ange studieuppehåll mm. Ännu är det inte möjligt att registervårda detta efter produktionssättning, vilket omöjliggör att rätta till detta i efterhand.
Läs mer här: Informationskonverteraren.

Kör den uppdaterade EB36, där man kan hitta och byta examensinriktningskod. Den måste vara unik! Idag är den unik i kombination med examenskod.

Överväg om justeringar av värden på LOK1 och LOK2 ska göras året före produktionssättning (kan påverka årsredovisningar) Mer info finns här: LOKHST-inför-migrering_v1.0.

Kör Diff-ÅR för december föregående år. Glöm inte att aggregera uppgifterna i UB50_D. 2017-10-16

Byt till nationella interimspersonnummer:
Kör UB80:s delar. Observera att studenter med lokala personnummer inte kan synkas mot antagningssystemet NyA vid produktionssättning, de kommer ut på en fellista (inga uppgifter om studenten kan då skickas mellan Ladok och NyA). Det är möjligt att byta till ett nationellt interimspersonnummer i  gamla Ladok eller efter övergången i nya Ladok och därmed kan Ladok och NyA kommunicera angående studenten. OBS att ni måste byta även för doktorander som är aktiva!

UB80 behöver köras regelbundet!
Delfunktionen UB80_B som tar hand om nytillkomna personnummerkonflikter med NyA ska köras varje söndag. Vidare finns en specialkörning i UB80_B mot hela NyA som tills vidare skall köras första torsdagen i varje månad. UB80_C letar upp misstänkta dubbletter i det lokala Ladokregistret och ska köras regelbundet.  Mer information om personnummerbyten finns här: Personnummerproblem_v1.1 2017-11-17

Ändra namn på adminkonton i LadokPing:
Alla Ping-användare kommer att exporteras från LadokPing till en Ladok3-Ping. Rensa därför konton som inte är aktuella längre (om man tar bort driftcentralens användare måste driftcentralen meddelas). Om det finns en användare som heter “Admin” eller liknande måste lärosäteskoden läggas till före, t ex “mahadmin” för att kunna hitta den när många lärosäten finns i samma instans. 2017-06-16

Kontrollera om det finns felaktiga poster i tabellen IGALLRAD, se här för mer information: Hantering av uppgifter i tabellen IGALLRAD_v1.2. 2017-09-27

Rensa gamla uppgifter i tabellen LPWLOGG! Den kan innehålla många poster som kan ta tid att skicka över man driftstället ska skicka en kopia till ITS vid Umeå universitet för arkivering. Rensning kan ske med hjälp av batchfunktionen UB03 i Ladok Nouveau. 2018-01-18

Studielokalisering måste läggas in på alla orter som används i gamla Ladok. I förväg kan man städa bland orter, t ex felskrivna ortskoder, oanvända orter mm. Enklast är att titta i grunddata i MIT-IK och se alla som konverterats.

2018-03-06 | Malin Eivergard