Styrelse

Konsortiet företräds av en styrelse som utses av stämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för konsortiets samlade verksamhet och arbetar med strategiska, principiella och ekonomiska frågor.

Namn Lärosäte Mandatperiod
Matts Behrens Högskolan Kristianstad 2019-06-30
Per Brolin (ordf) Linnéuniversitetet 2020-06-30
Karin Cardell (vice ordf) Högskolan Borås 2019-06-30
Susanne Kristensson Lunds universitet 2018-06-30
Roger Pettersson SLU 2020-06-30
Susanne Wallmark Malmö högskola 2018-06-30
Anders Lundgren studeranderepresentant, Mittuniversitetet 2018-06-30
David Blomgren studeranderepresentant, Linköpings universitet 2018-06-30

Om styrelsen

Styrelsen ska följa utvecklingen inom det utbildningsadministrativa området nationellt och internationellt, informera högskolor och externa intressenter om konsortiets arbete.

Dessutom ska styrelsen som företrädare för ett nationellt konsortium verka för att tillvarata medlemshögskolornas intressen i diskussioner med Regeringskansliet och myndigheter.

Styrelsen ansvarar också för god resurshushållning och för att konsortiets ekonomin är i balans.

Styrelsen beslutar om:

 • Förslag till stämman om frågor av strategisk och principiell vikt
 • Förslag till stämman om rambeslut med mål, budgetramar och medlemsavgifter
 • Förslag till stämman om verksamhetsberättelse och årsbokslut
 • Frågor och prioriteringar inom ramen för stämmans beslut om strategi, policy och ramar
 • Årligt uppdrag till teknikleverantör om förvaltningsavtal
 • Konsortiets avtal med undantag för konsortialavtal och huvudavtal med teknikleverantör
 • Övergripande och strategiska frågor om Ladoksystemets utveckling, och vilka frågor som bör föranleda förslag till ekonomiskt rambeslut till stämman
 • Ramar för organisationen av Ladokförvaltningens verkställande och operativa nivå
 • Bemanning av och kontraktering på Ladokförvaltningens verkställande nivå
 • Arbets- och delegationsordning för Ladokförvaltningen
 • Årligt direktiv till Ladokförvaltningens verkställande nivå i form av inriktningsbeslut och stämmans beslut om mål och ramar, och färdigställd verksamhetsplan och budget
 • Frågor som stämman, förvaltningsstyrgruppen eller konsortiechefen hänskjuter till styrelsen

I övrigt kan styrelsen besluta i ärenden som inte enligt 5.1.1 ovan ankommer på stämman att avgöra.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av åtta ledamöter. Stämman utser årligen två ledamöter för en mandatperiod av tre år.

Så långt som möjligt bör olika slags högskolor vara representerade i styrelsen. Varje konsortiemedlem har rätt att senast 3 veckor före vårstämman lämna förslag till styrelseledamöter.

I styrelsen ingår:

 • Sex ledamöter utsedda av stämman, av vilka fyra ska vara förvaltningschefer. Två förvaltningschefer ska vara styrelsens ordförande respektive vice ordförande.
 • Två studentrepresentanter. Studentrepresentanterna utses av Sveriges förenade studentkårer. Studentrepresentanternas mandatperioder fastställs av Sveriges förenade studentkårer och får omfatta högst tre år. Omval kan ske.

Övriga dokument:
Styrelsens arbetsordning
Protokoll från tidigare styrelsemöten

2018-01-26 | Malin Eivergard