Om Ladokkonsortiet

37 lärosäten – ett system

Ladoksystemet ägs och används av 37 lärosäten och Centrala studiestödsnämnden.

  • Förvaltningschefen, eller motsvarande högskolans högsta tjänsteman, har rösträtt vid konsortiets stämma, men  kan lämna fullmakt till en medarbetare att föra universitetets eller högskolans talan vid stämman.
  • Stämman utser en styrelse som har det övergripande ansvaret för konsortiets samlade verksamhet och är i sitt arbete inriktad mot strategiska, principiella och ekonomiska frågor.
  • Konsortiechefen utses av styrelsen och ansvarar tillsammans med ledningsgrupppen för systemutveckling, drift, support och verksamhetsstöd till lärosätena.

Systemutveckling, drift, support och stöd

Systemutvecklingen sker gemensamt för alla lärosäten, men varje universitet och högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget register.  Den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen av Ladok hanteras av Ladokkonsortiet som även ansvarar för driften av Ladok.

 

2019-11-05 | Webmaster