Nyheter i Ladok

juni

2020-06-01

Uppdatering 3 juni – Version 1.49

Webmaster

Nyheter rörande registrering

 • Nu är det inte längre möjligt att registrera en student på ett kurstillfälle om hen har fått ett tillgodoräknande på hela kursen.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När resultat rapporteras in för en enstaka student (”enpersonsrapportering”) så finns det nu möjlighet att även attestera via menyn ”Åtgärder” på den aktuella raden. Mindre justeringar har gjorts av knapparna som används för att hantera ”Titel/Alternativ titel” och ”Hänvisning till beslutshandling”.

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

maj

2020-05-18

Uppdatering 20 maj – Version 1.48

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det är inte längre möjligt att ändra ett attesterat resultat på en modul om ett nytt resultat har börjat rapporteras in på samma modul för studenten. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.
 • Rättning av ett fel som gjorde att klarmarkerade resultat på kurser med s.k. ”enda prov” inte dök inte upp på startsidans attesteringsflik (”Att attestera”).

Nyheter i utdata

 • När CSV-filer hämtas i ”Utdata: Behörighetsvillkor”, ”Utdata: Resultat” samt ”Utdata: Utfärdade bevis” så att du nu får ut alla sökresultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar.
 • I ”Utdata: Behörighetsvillkor” är ”Pågår inom” nu en obligatorisk utsökningsparameter.

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

2020-05-04

Uppdatering 6 maj – Version 1.47

Webmaster

Nyheter rörande intyg

 • Det är nu återigen möjligt att editera intyg som hämtas av personal i Ladok, t.ex. för att kunna signera dem digitalt.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det är inte längre möjligt att rapportera in ett nytt modulresultat för en student om man redan har påbörjat en ändring av studentens resultat på den modulen. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.
 • Vid val av examinator som ska aviseras när resultat klarmarkeras eller flaggas för borttag så är det nu bara möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen (eller flaggningen) gäller.

Nyheter i utdata

 • När CSV-filer hämtas i ”Utdata: Uppehåll”, ”Utdata: Deltagande kurspaketering”, ”Utdata: Utbytesstudier” och ”Utdata: Studieavgiftsbetalning” så får du nu ut alla resultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar i filen.

Nyheter rörande bevisärenden

 • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld, oberoende på ärendets status.


Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

april

2020-04-20

Uppdatering 22 april – Version 1.46

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I fliken ”Att attestera” på startsidan visas nu även resultat som är förberedda för borttagning.
 • All visning av resultat som behöver attesteras är borttaget från flikarna ”Mina kurser” och ”Mina kurser (Organisationsrättigheter)” på startsidan. Resultat som behöver attesteras visas i den nya fliken ”Att attestera” (som nu är först i ordningen av flikar på startsidan).
 • När utkast eller attesterade resultat tas bort via ”enpersonsrapporteringen” (där resultat hanteras för en enstaka student) så visas nu vilka fält (d.v.s. även eventuella resultatnoteringar) som kommer tas bort i bekräftelserutan.
 • Felet som gjorde att det ibland i webbläsaren Firefox inte gick att fylla i betyg i ”enpersonsrapporteringen” (där resultat hanteras för en enstaka student) har rättats.

Nyheter i utbildningsinformation

 • När utbildningstillfällen (t.ex. kurstillfällen eller programtillfällen) har sökts fram i utbildningsinformation kan du välja att hämta en CSV-fil med sökresultaten, den kan du sedan öppna i t.ex. Excel.

Nyheter i utdata

 • När en CSV-fil hämtas i ”Utdata: Aktör”, ”Utdata: Studieaktivitet och –finansiering” eller ”Utdata: Deltagande kurs” så får du nu ut alla resultat, hämtningen begränsas alltså inte till antal resultat som visas per sida i Ladok eller till max 400 st. Du ser även dina valda utsökningsparametrar i filen.

Nyheter i studentgränssnittet

 • När studenter ansöker om bevis så har möjligheten att bifoga dokument lyfts in som steg 3 i bevisansökan (på de lärosäten som studenter tillåts bifoga filer), istället för att göras efter själva ansökan har skickats in.
 • När studenter ansöker om bevis så visas nu deras kontaktuppgifter när bevisansökan har skickats in.

 

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

2020-04-06

Uppdatering 8 april – Version 1.45

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Nu går det att ta bort ett kurstillfälle från ett aktivitetstillfälle om ingen student vid det aktuella kurstillfället är tillagd som deltagare på aktivitetstillfället.
 • Det går inte längre att skapa skapa eller uppdatera ett aktivitetstillfälle där man angett prefix för anonymiseringskod men inte angett att det ska vara ett anonymt aktivitetstillfälle (tidigare har det gått att skapa dessa aktivitetstillfällen via integrationer).

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • När ändringar görs i ett ärende för tillgodoräknande efter det har klarmarkerats så visas nu vad det är som ändrats i noteringarna längst ned i ärendet.
 • I ärenden för tillgodoräknande tillåts nu åter igen radbrytning i beskrivningsfältet för ”Annan specifikation”.

mars

2020-03-23

Uppdatering 25 mars – Version 1.44

Webmaster

Nyheter rörande startsidan

 • Nu finns bara en startsida. Den som tidigare kallades ”Betastartsida” är nu ordinarie startsida och den ursprungliga startsidan har tagits bort.
 • På startsidan finns en ny flik för användare med attesteringsrättigheter: ”Att attestera”. I fliken visas alla resultat på kurser, moduler, aktivitetstillfällen eller enskilda studenter som användaren behöver attestera resultat eller ändrade resultat på. Observera att bara resultat som klarmarkeras efter Ladok uppdateras till nya versionen (25/4) visas i fliken.
 • Möjligheten att se vad som ska attesteras via fliken ”Mina kurser (organisationsrättigheter)” har tagits bort. Använd istället fliken ”Att attestera”.
 • Fliken ”Mina kurstillfällesfavoriter” har flyttats till den nu gällande startsidan. Fliken fungerar på samma sätt som tidigare.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Vid ändring av attesterat resultat görs nu kontroll mot medarbetarrättigheter. För att förbereda ändring krävs rapporteringsrättighet (om rättighetskonfiguration är aktiverad på lärosätet), för att attestera ändring krävs attesteringsrättighet.

Nyheter rörande ärendekorgar

 • Vid fördelning till ärendekorgar är det nu möjligt att lägga in regler för att fördela tillgodoräknandeärenden utifrån den kurspaketering som ärendet är kopplat till.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Vid anmälan till aktivitetstillfälle för flera studenter visas nu information i deltagarlistan om det finns hinder mot att en student anmäls eller avanmäls.

 

2020-03-11

Uppdatering 11 mars – version 1.43

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Nu går det att att ändra ett attesterat resultat (betyg och examinationsdatum). Detta görs i vyn för att rapportera på en enskild student (”enpersonsrapportering”). Ändringen behöver förberedas och sedan attesteras, detta kan göras av olika personer. Se instruktioner här: Förbered att ändra attesterat resultat, Attestera ändrat resultat

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Nu går det att göra ändringar i ett ärende för tillgodoräknande även efter att det klarmarkerats. Ändring kan göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet.
 • Nu finns möjlighet att skapa och vidimera en ny ”Annan merit” direkt i ett ärende för tillgodoräknande. Den andra meriten hittar du sedan precis som vanlig i fliken ”Studentuppgifter” och avsnittet ”Andra meriter”.
 • När man i ett ärende för tillgodoräknande väljer ett ”Annat resultat” eller en ”Annan merit” som grund visas nu även omfattning i rullistan.
 • När man i ett ärende för tillgodoräknande valt ”Annan specifikation” som mål så visas nu även dess engelska benämning i ärendet.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.

Nyheter rörande examen

 • I examensärenden syns nu även vilken beviskombination som valts för ärendet.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Nu visas även eventuell anknytning som lagts in på kurspaketeringen.

februari

2020-02-24

Uppdatering 26 februari – Version 1.42

Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfällen (t.ex. tentamen)

 • Om en enstaka student ska läggas till som deltagare på ett aktivitetstillfälle så går det nu att söka fram den studenten, istället för att leta igenom långa deltagarlistor. Sökfunktionen hittar du i samma dialogruta som du lägger till deltagare från kurstillfällen.

Nyheter rörande examensbevis och tillgodoräknande

 • Noteringar som har lagts in av en användare (personal eller student) i ett bevis- eller tillgodoräknandeärende kan nu tas bort om de blivit fel. Detta kräver speciell behörighet i Ladok.

Nyheter rörande nationell översikt

 • När du skriver ut den nationella översikten så får du nu med mer information på varje sida av utskriften.
 • Titel som har rapporterats in på en modul visas nu om du väljer det detaljerade visningsläget.
 • Avbrott visas nu bara i det detaljerade visningsläget (du ser den alltså inte längre i betygskolumnen för kurserna).
2020-02-10

Uppdatering 12 februari – Version 1.41

Webmaster

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

 • Funktionaliteten ”Ta bort registrering för flera” (som kom vid förra uppdateringen av Ladok) har förbättrats. Nu är det möjligt att ta bort registreringar för studenter som är omregistrerade. Det är även möjligt att ta bort en registrering efter studieperiodens slut, detta kräver dock mer behörighet i Ladok.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Betavyn för resultatrapportering för en student (”enpersonsrapportering”) är nu ordinarie vy, vilket innebär att du kommer direkt till betavyn när du klickar på en kurs i studentens översikt.  Det går fortfarande att växla till den tidigare vyn om man vill.

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Nu kan även studenter begränsa resultatintyg på kurspaketering, tidigare kunde endast personal göra det i Ladok.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Nationell översikt visar nu underliggande kurspaketering (alltså t.ex. inriktning) under den överliggande kurspaketeringen (t.ex. ett program) på samma sätt som i fliken ”Översikt”.

januari

2020-01-27

Uppdatering 29 januari – Version 1.40

Webmaster

Generella nyheter

 • De URL:er (webbadresser) som används i Ladok har uppdaterats. Om du har sparade länkar eller bokmärken in i Ladok behöver därför du spara dem på nytt.

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

 • Nu går det att ta bort registrering för flera studenter samtidigt. Du kan endast ta bort registreringar på kurstillfällen vars studieperiod inte har passerats ännu. Du kan inte ta bort omregistreringar. Se mer i guiden: ”Hantera studiedeltagande för flera studenter”.
 • Dialogrutan för att ta bort förväntat deltagande för flera studenter samtidigt visar nu även tillfälleskoden för kurstillfället.

Nyheter rörande intyg

 • Om en student har tidigt avbrott på en kurs där hen har ett tillgodoräknande så kommer inte det tillgodoräknandet med på resultatintyget.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Betygsskala visas för avklarade moduler eller kurser. I listan visas koden för betygsskalan, hovra över koden med muspekaren för att se benämningen på skalan.
 • Aktörer visas (t.ex. handledare eller huvudhandledare).
 • Filtreringen av innehåll i examen har förbättrats. Nu ser du en lista över alla kurser och annat som ingår i examen. Samtliga kurser som inte gavs på det lärosäte som examen utfärdades vid markeras i listan med det lärosäte som kursen gavs på.
 • För kurser med avbrott så visas inte längre avbrottsdatum i kolumnen för ”Examinationsdatum”. Hovra över ”Avbrott” eller fäll ut raden för kursen för att se avbrottsdatum.