Nyheter i Ladok

december

2020-12-14

Uppdatering 16 december – Version 1.59

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

Nyheter rörande kurstillfällen

 • Ikonerna som visas på flikarna när man sökt fram och gått in på en kurs har ändrats för: Resultatuppföljning, Deltagande och Aktivitetstillfällen.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen har fälten för tillfälleskod och kurskod bytt plats så att fältet ”Kurskod” nu ligger till vänster om ”Tillf.kod” på samma sätt som det är i liknande utsökningsvyer för kurser/kurstillfällen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • På inloggningssidan kan studenter nu välja att logga in med antingen lärosäteskonto, konto på antagning.se eller eduID. För studenter som tidigare har använt samma inloggningstjänst som används i Ladok (SeamlessAccess) så är identitetsutfärdaren som de då använde förvald.


Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

november

2020-11-30

Uppdatering 2 december – Version 1.58

Webmaster

Nyheter rörande forskningsarbeten

 • Det är nu möjligt att lägga till nya studieperioder på forskningsarbeten för flera doktorander samtidigt. Detta kräver att användaren har getts behörighet för funktionen. Lathund hittar du här.

Nyheter rörande bevis

 • I betavyn för fotnotshanteringen i bevisärenden och i fotnotsfliken i bevisinformation har några mindre förbättringar genomförts, t.ex. införande av snabbkommandon (ctrl+s för Spara resp esc för Avbryt) och justering av hjälptexter.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

 • Vid sökning på identitets- och adressuppgifter visas både efternamn och mellannamn. Om tilltalsnamn är angivet i hos skatteverket så fetmarkeras det i listan.
 • Vid sökning på personnummer och om personenen är avregistrerad, visas avregistreringsorsak i en blå informationsruta.

Nyheter rörande nationell översikt

 • För utbildning och modul utan angiven omfattning så visas nu omfattning i de fall det angivits vid resultatrapportering.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-11-16

Uppdatering 18 november – Version 1.57

Webmaster

Nyheter rörande bevishantering

 • Det går nu att lägga upp lokala fotnoter på lärosätet. Dessa läggs in under ”Bevisinformation”, och kan sedan användas som mall för att lägga till fotnoter i ett bevisärende.
 • Det finns en betavy för att hantera fotnoter i bevisärenden. Under en övergångsperiod kan användaren själv välja att visa den nya betavyn eller den ursprungliga vyn. Betavyn gör det bl.a. möjligt att använda de nya lokala fotnoterna.

Nyheter rörande nationella intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat verifierbart nationellt resultatintyg, som skapas av Ladok istället för av LadokPing. Nationella intyg hämtas av studenter i studentgränssnittet.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

 • Nu går det att i Ladok söka fram folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Användare som tilldelas behörighet för detta hittar sökfunktionen under: ”Studiedokumentation” -> ”Avancerat”.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-11-02

Uppdatering 4 november – Version 1.56

Webmaster

Nyheter rörande mina grupper:

 • Om en student har gjort ett tillfällesbyte från ett kurspaketeringstillfälle till ett annat så visas nu det kurspaketeringstillfälle där studenten hade sitt senaste deltagande i tabellen.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om en anmälningsperiod har varit inlagd på ett aktivitetstillfälle, men ”Anmälan krävs” sedan avmarkeras så rensas nu anmälningsperioden.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten utfall HST och HPR

 • Rapporten är inte längre markerad som ”Beta”
 • Könsfördelning visas i rapportresultatet
 • Engelska översättningar visas för värden i listboxar när engelska valts som språk

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

oktober

2020-10-19

Uppdatering 21 oktober – Version 1.55

Webmaster

Nyheter rörande medarbetarrättigheter

 • Utsökningen av de medarbetarrättigheter som har tilldelats användare har förbättrats. I rutan för ”Rättigheten avser kurs” går det nu att söka på kursbenämning eller namn/personnummer (om det gäller ett individuellt åtagande), tidigare gick det bara att söka på benämning.

Nyheter rörande ”Utdata: Utfärdade bevis”

 • Det har införts ytterligare ett val i utsökningen, så att man nu kan välja att begränsa på enbart examensbevis eller enbart bevis över genomförd utbildning. Det har även skett förbättring i vilka kombinationer av val som går att göra vid utsökningen, så att man inte kan välja en sökkombination som är orimlig.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten HST/HPR

 • Utsökningsparametrarna kan sparas på samma sätt som i andra uppföljningsrapporter.
 • Hjälp- och informationstexter har införts i gränssnittet.
 • Förstoringsglas har lagts till vid listboxarna i rapporten för att underlätta begränsning vid utsökning.
 • Möjlighet att hantera valda begränsningar har införts via länkarna ”Lista” och ”Begränsningar” vid listboxarna.
 • Det är det nu möjligt att fälla ihop Utsökning och Resultat.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-10-05

Uppdatering 7 oktober – Version 1.54

Webmaster

Nyheter rörande grupper

 • Nu finns en ny typ av grupp: ”Mina grupper”. Här kan du gruppera studenter oberoende på vilken kurs eller program de går, t.ex. för att skapa grupper för dina doktorander, utbytesstudenter eller eftersläntrare som du vill hålla extra koll på. I gruppen som skapas kan du se information om studentens studier samt göra anteckningar. I lathunden för grupper kan du läsa mer om funktionen.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Det går inte att dokumentera uppehåll för kurspaketeringar där man har förberett ett tillfällesbyte på kurspaketeringen, men inte genomfört det (alltså: om man inte har registrerat studenten på det nya tillfället än.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Under fliken ”Studieaktivitet och -finansiering” (på en students sida) visas nu den summerade studieaktiviteten och antal kalenderhalvår med studieaktivitet på respektive kurspaketering (t.ex. ämne på forskarnivå).

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går inte att attestera ett klarmarkerat resultat på en modul ifall man efter klarmarkeringen har lagt till ett tillgodoräknande på en del av den modulen, med ett senare beslutsdatum än vad examinationsdatum är på det klarmarkerade modulresultatet.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • Vid utsökning av utbildningar eller utbildningstillfällen så väljer du numera om utökningen ska göras på inställa/avvecklade utbildningar eller utbildningstillfällen genom val i en rullista. Tidigare gjordes valet genom en checkbox, vilket gjorde att man inte kunde söka efter både inställda/avvecklade och ej inställda/avvecklade i samma utsökning.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

september

2020-09-18

Uppdatering 23 september – Version 1.53

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Förbättringar har skett på sidan där resultat rapporteras eller attesteras för en enskild student (”enpersonsrapportering”). Den främsta nyheten är möjlighet att ange resultatnoteringar vid rapportering samt ändra dessa vid ändring av attesterat resultat. Visningen av tillgodoräknanden har också förbättrats.
 • Förändringarna finns presenterade i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Nyheter rörande utdata

 • När en CSV-fil hämtas i Utdata för Studieavgiftsbetalning samt Deltagande kurs framgår numera även information om kurspaketeringstillfället (t.ex. ett programtillfälle).

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Om en student inte kan registrera sig p.g.a. ej erlagd studieavgift så visas nu ett tydligare felmeddelande, där anledningen till hindret visas.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2020-09-07

Uppdatering 14 september – Version 1.52

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

Förbättringar på startsidan:

 • Tydligare uppdelning mellan rapportera och attestera: fliken ”Attestera” används av personer med attesteringsrättigheter, och fliken ”Rapportera” används av personer med rapporteringsrättigheter
 • Alla kurser med studenter som är redo för ”resultat på kurs” listas tillsammans, oavsett vilken termin studenten gick
 • I fliken ”Attestera”går det även att se vilka resultat som inte aviserats till användaren
 • Fliken ”Aviseringar till mig från Ladok” tas bort
 • Förändringarna rörande startsidan finns i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Förbättringar av vyn där resultat rapporteras in på en student (”enpersonsrapportering”):

 • När det finns ett tillgodoräknande på del av kurs, så visas mer information om grunden för tillgodoräknandet om man klickar på den blå symbolen för TG som visas på raden för modulen.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • Det möjligt att ta med ”Andra resultat” som är inlagda av andra lärosäten (med ursprung ”eget lärosäte”) i bevisärenden och som grund i tillgodoräknanden.

Nyheter i utdata

 • I utdata för deltagande kurs och studieavgiftsbetalning framgår mer information om kurspaketeringen under ett informations-i intill kurspaketeringskoden i kolumnen ”läses inom”.
 • I utdata för deltagande kurs, deltagande kurspaketering och utbytesstudier visar periodväljaren perioder bakåt i tiden. Genom att skriva in ett senare år går det att välja framtida perioder.

Nyheter i utbildningsinformation

 • När ett nytt utbildningstillfälle skapas visar periodväljaren nu perioder framåt i tiden. Genom att skriva in ett tidigare år går det att välja tidigare perioder.

 

Lathundar har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok. Filmer och e-learningkurser uppdateras inom kort. 

augusti

2020-08-17

Uppdatering 19 augusti – Version 1.51

Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Nu går det att registrera en student på ett kurstillfälle även om det delvis överlappas av en avstängningsperiod. För att göra detta krävs att användaren har tilldelats behörighet specifikt för det.
 • I fliken ”Översikt” visas nu ej påbörjade kurspaketeringar (t.ex. program) endast under det första halvåret som det pågår. Om det finns tillgodoräknanden (för hel kurs eller ”annan specifikation”) kopplat till kurspaketeringen eller en underliggande kurspaketering (t.ex. programinriktning) så visas alltid kurspaketeringen i fliken ”Översikt”.

Nyheter i Utbildningsinformation

 • När utbildning eller utbildningstillfällen söks fram så visas nu filtreringen ”Avvecklad/inställd” som en egen kryssruta, istället för att ligga i fältet ”Status” som det tidigare gjort.
 • När utbildningstillfällen har sökts fram så visas nu kolumnen ”Version” istället för ”Aktuell version”. I kolumnen visas versionsnummer för utbildningen.

Nyheter i Uppföljningsrapporter

 • Nu visas rapportparametrarna på engelska i det fall användaren valt engelska som språk.

juni

2020-06-15

Uppdatering 17 juni – Version 1.50

Webmaster

Nyheter rörande översikt och studiedeltagande

 • I flikarna ”Översikt” samt ”Studiedeltagande” sorteras nu kurspaketeringar (t.ex. program eller ämne på forskarnivå) enligt:
  1. I första hand utifrån tillstånd på kurspaketeringen
  2. I andra hand utifrån senaste aktuella kurspaketeringen.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Det går nu att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett ärende för tillgodoräknande. Detta styrs via en checkbox i när tilldelningen görs.

Nyheter rörande utdata

 • I ”Utdata: Deltagande Kurs” och ”Utdata: Deltagande kurspaketering” är det nu möjligt att exportera till CSV-fil (för att öppna i t.ex. Excel), även om man har gjort en utsökning med många kurser respektive kurspaketeringar.

Nyheter rörande forskarnivån

 • Det är nu möjligt att lägga till en ny studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från fliken ”Studiedeltagande”. Detta kräver dock att man har behörighet för att göra detta i Ladok.

Nyheter rörande studieavgifter

 • I en post för studieavgiftsskyldighet där studenten är ”Ej avgiftsskyldig” och orsaken är ”Övriga orsaker” kan nu ”Till och med datum” anges.

 

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.