Nyheter i Ladok

June

2021-06-07

Uppgradering 9 juni – Version 1.69

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Lärosätet kan lägga upp egna fördefinierade rubriker i ”Bevisinformation”. Rubrikerna kan sedan återanvändas i bevisärenden för att slippa manuellt skriva in likadana rubriker i olika ärenden.
 • Justering av sorteringen av innehållet i dispositionslistan: kurser sorteras automatiskt på examinationsdatum. Användaren kan fortfarande manuellt ändra sortering på kurser eller annat innehåll. Det framgår då i ärendet att sorteringen är “egen”, och man kan välja att återgå till standardsorteringen på datum.

Nyheter rörande adresslista

 • Adresslistor som hämtas innehåller nu information om land.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Nu hindras inte längre avanmälan när rapportering pågår på modulen som aktivitetstillfället avser.
 • Visningen i deltagandefliken har utökats och visar nu 100 träffar som standard.

Nyheter rörande medarbetarrättigheter och aktivitetstillfällen:

 • Ort visas för utbildningstillfällen när medarbetarrättigheter eller aktivitetstillfällen skapas/ändras.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Aviseringsmail som skickas ut vid klarmarkeringar har förenklats: Ett ganska allmänt formulerat mail skickas för alla typer av klarmarkeringar (moduler, kursresultat, ändringar eller borttagningar). Mail skickas varje hel- och halvtimme till användare som ska aviseras, och grupperas per kurs. Om t.ex. samma person ska aviseras om en ändring och två nya resultat så skickas endast ett mail. Om omavisering görs via funktionen “Översikt pågående rapportering” så framgår det i mailet att det är en påminnelse om samma användare redan aviserats om resultaten tidigare

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

May

2021-05-24

Uppgradering 26 maj – Version 1.68

Webmaster

Nyheter rörande adresslistor och listor i Excel

 • När en adresslista hämtas i deltagarlistan för kurs, program eller aktivitetstillfälle så går det att markera specifika studenter som man vill hämta en adresslista för. Om ingen markerats så hämtas adresslistan för alla studenter i listan.
 • I de tabeller där fetstil av efternamn tidigare infördes läggs nu inte längre studenters namn tre rader om man kopierar tabellrader från Ladok till Excel.

Nyheter rörande studiedeltagande och översikt

 • Information om “Avses leda till” (gäller forskarutbildningar) och utbildningssamarbete visas nu tydligare i vyerna Översikt och Studiedeltagande.
 • När man ändrar placering i plan och i flödet för tillfällesbyte är det inte längre möjligt att placera tillfället inom ett kurspaketeringstillfälle som har tillståndet “Ej pågående, pga tillfällesbyte”.

Nyheter rörande titel i examensbevis

 • Om titel på en avhandling/examensarbete har exakt samma benämning på originalspråk och alternativ titel så skrivs den nu bara ut en gång i beviset. Detta kommer inte levereras nu.
 • Det går att styra vilken rubrik som ska läggas in för titlar (t.ex. uppsatstitel eller avhandlingar) i examensbevis. Detta styrs per bevistyp i systemadministrationen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • I ansökan om examen och tillgodoräknande visas nu informationen från lärosätet (“lokala texter”) i sin helhet, utan att student behöver klicka fram den.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-05-10

Uppgradering 12 maj – Version 1.67

Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • I fliken “Översikt pågående rapportering” går det att söka fram alla typer alla typer av klarmarkering (vanligt resultat, ändring av resultat och borttagning av resultat) i en och samma vy. Defaultläget är att sökningen görs på alla tre klarmarkeringstyper, men det går att välja vilka typer man söker efter. I sökresultatet framgår också vilka klarmarkeringar som är av vilken typ.
 • I fliken “Översikt pågående rapportering” har sökresultatet justerats så att kurskod visas före kursbenämningen i kolumnen “Kurs”, och efternamn visas före förnamn i “Klarmarkerat av” resp. “Aviserat till”.
 • Om ett “Annat resultat” ingår i ett tillgodoräknande eller i ett utfärdat bevis tillåter systemet inte längre att man rättar utbildningstyp och/eller omfattning för det andra resultatet.

Nyheter rörande examen

 • Grunder inom ett och samma tillgodoräknande sorteras nu inbördes såväl i bevisärendet som vid skapande av bevisdokument enligt i första hand examinationsdatum, i andra hand benämning och i tredje hand kurskod.
 • Nu tas den automatgenererade rubriken för examensarbete bort ur bevisärendets dispositionslista, och därmed även ur bevisdokumentet. ifall den kurs eller projekttitel som den hänvisar till tas bort. Detta behöver alltså inte göras manuellt längre.
 • Ett fel i fotnotshanteringen har åtgärdats, som gjorde att om en annan merit valts i kurslistan och den samtidigt också ingick i ett valt tillgodoräknande så kunde det bli en extra fotnot för ursprung i själva beviset, som inte syntes i fotnotsvyn i bevisärendet.

Nyheter rörande utdata

 • Utdata – Resultat: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.
 • Utdata – Utfärdade bevis: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

April

2021-04-26

Uppgradering 28 april – Version 1.66

Webmaster

Nyheter rörande “Mina grupper”

 • En grupp kan tas bort
 • Benämning och kod kan ändras för redan skapade grupper
 • Det går att hämta adresslistor för grupper
 • Kolumnbenämningen har ändrats från ”Handledare” till ”Huvudhandledare”

Nyheter rörande resultatintyg

 • Det går att avgränsa intyget på flera kurspaketeringar (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)
 • Det går att avgränsa på intyget flera utbildningsformer/nivåer (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)

Nyheter rörande sökning av kurspaketering

 • När en kurspaketering söks fram (i studiedokumentationsfliken) går det att filtrera på utbildningstypsgrupp, t.ex. grund- och avancerad nivå eller forskarnivå.

Nyheter rörande examen

 • Om en ny bevisbenämning väljs för ett bevisärende så behålls nu de resultat vars utbildningstyp får ingå i den nya bevisbenämningen.
 • Om ett resultat tas bort (och därmed inte längre kan ingå i bevisärenden) så låses inte längre bevisärendet. Resultatet rensas istället från kurslistan och bevisärendet kan hanteras.
 • Det går inte längre att utfärda bevis om ett ingående ”Annat resultat” blivit rättat så att utbildningstypen inte längre är giltig för bevistypen, eller om någon av de ingående resultaten har tagits bort ur Ladok.
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärendets kurslista även om tillgodoräknandet gäller modul som inte ingår i kursresultatets aktuella moduluppsättning, utan tillhör en tidigare kursversions moduluppsättning.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-04-12

Uppgradering 14 april – Version 1.65

Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Nu visas även information om tillgodoräknanden för del av kurs i bevisärenden. Detta visas både i kurslistan och i fotnotslistan. Likaså visas även eventuellt TG på del av modul om modul har lagts till i bevisärendet.
 • Om rättning av “Annan merit” eller “Annat resultat” gjorts då dessa redan finns markerade i ett påbörjat bevisärende, och ändringen påverkar fotnoter för dessa meriter, så uppdateras nu fotnoterna korrekt om man bockar ur och bockar i berörda meriter i bevisärendets kurslista.

Nyheter som rör resultatrapporteringen

 • I flera flikar som berör resultatrapporteringen är nu efternamn i tabeller fetmarkerade för tydligare överblick.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

March

2021-03-29

Uppgradering 31 mars – Version 1.64

Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • När personal lägger in återbud behöver orsak till återbudet anges: “Meddelat av student” eller “Uteblev”. När studenter lägger in återbud via Ladok för studenter anges automatiskt orsaken “Meddelat av student”.
 • Det går att se var ett utbildningstillfälle är placerat i studentens studieplan genom att klicka på informationsikonen för det. Det kan vara användbart t.ex. vid tillfällesbyte på program, för att se inom vilket programtillfälle som kurstillfällena verkligen är placerade – även om de visas under samma programtillfälle på sidan.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I flikarna på startsidan räknas inte studenter med avbrott på kursen med som “Klara för resultat på hel kurs”, eftersom studenter med avbrott inte kan få resultat på hela kursen.
 • Studenter med avbrott på kurs filtreras nu inte längre bort från summeringen av hur många studenter som är “Klara för resultat på hel kurs” i kurstillfällesutsökningen (alltså en förändring av nyheten från förra versionen av Ladok).
 • I medarbetarrättigheter visas nu användarnamn för medarbetaren när man klickar på informationsikonen för en skapad medarbetarrättighet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Om ett tillgodoräknande ingår i en utfärdad examen så visas nu en informationstext i dialogrutan när man ändrar tillgodoräknandet.

Nyheter rörande examen

 • Nu räknas även eventuella “Andra resultat” med i omfattningen i bevisärenden, både för summerad omfattning och vald omfattning.
 • När ett bevisärende skapas och om man ändrar beviskombination för ett befintligt ärende kan man nu se hela beviskombinationen genom att hovrar över texten.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-03-15

Uppgradering 17 mars – Version 1.63

Webmaster

Nyheter rörande utländska meriter

 • Via det nya Ladok för studenter (nytt studentgränssnitt) kan studenter nu komma åt Emrex. I Emrex kan studenter som har meriter på utländska universitet hämta in sina meriter till Ladok, och tvärtom för studenter som fått meriter i Sverige och vill exportera dem till utländska universitet. När en student har hämtat sina utländska meriter till Ladok kan administratörer se meriterna i fliken “Nationell översikt” för respektive student. För att studenter ska få åtkomst till Emrex behöver lärosätet först ge behörighet för det.

Nyheter rörande examen

 • Efter att man lagt till ett modulresultat i dispositionslistan så behöver man inte längre ladda om sidan för att modulen ska visas.
 • Nu behöver man bara klicka en gång för att ta bort rubrik eller examensarbete i dispositionslistan.
 • Nu behöver man bara klicka en gång på knappen i dispositionslistan för att växla mellan att visa mål eller visa grund för tillgodoräknande i beviset.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Nu görs en kontroll vid attestering så att tillgodoräknandeunderlag inte har ändrats av en annan användare efter det att attestanten öppnade ärendet.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Nu sorteras de framsökta medarbetarrättigheterna korrekt mellan upprepade utsökningar, samt vid byte av sida i träfflistan vid paginering.
 • Nu är formuleringen i aviseringsmejl för klarmarkerade ändringar av attesterade resultat formulerad så att det framgår att det rör sig om en ändring.

Nyheter rörande sökning på kurstillfälle

 • När kurstillfällen söks fram och filtreras på “Klara på resultat på kurs” så tas nu inte längre studenter med som har avbrott på kursen, eftersom eventuellt inlagt kursresultat ändå inte kan klarmarkeras i dessa fall.

Nyheter rörande “Mina grupper”

 • Visning av huvudhandledare i ”Mina grupper” tar hänsyn till angivet datum så att de inte visas upp efter passerat slutdatum.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-03-01

Uppdatering 3 mars – Version 1.62

Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I “Översikt pågående rapportering” är det nu möjligt att söka fram resultat förberedda för borttagning respektive resultat förberedda för ändring, och avisera dessa till attestant på nytt.
 • I “Översikt pågående rapportering” länkar personnumren i sökresultaten till respektive students översiktssida.
 • I “Översikt pågående rapportering”  avmarkeras checkboxarna efter att man gjort en ny avisering, för att minska risken för att man av misstag aviserar samma resultat flera gånger.
 • I “Enpersonsrapportering” (där resultat rapporteras och attesteras för en enstaka student) har genvägen till den gamla vyn tagits bort.
 • Om ett resultat förbereds för ändring skickas nu avisering (via epost) till vald attestant när ändringen klarmarkeras.

Nyheter rörande att skapa utbildning eller tillfälle

 • Inget värde är längre förvalt i periodväljaren för “Med planerad start” respektive “Giltig fr.o.m.” när utbildningstillfälle eller version av utbildning skapas (t.ex. i utbildningsinformation eller vid skapande av individuella åtaganden/tillfälle). Detta då det värde som tidigare varit förvalt i många fall inte är aktuellt för användaren.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

February

2021-02-15

Uppdatering 17 februari – Version 1.61

Webmaster

Nyheter rörande examensbevis

 • Nya automatiska fotnoter lanseras för tillgodoräknanden (olika för om grund eller mål tas med i beviset) och andra meriter som tas med i examensbevis. Dessa fotnoter måste aktiveras manuellt på lärosätet för att de ska börja gälla, och det går att anpassa formuleringen lokalt på lärosätet. Det går även att redigera fotnoterna direkt i bevisärendet. Instruktioner finns i lathunden för bevisförberedelser och lathunden för att handlägga examensbevis.
 • Samma fotnot sätts nu inte två gånger i samma bevis även om två olika kurser tas med som tillhör olika studieordningar men har samma avvikande enhet för omfattning.

Nyheter rörande intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat registreringsintyg som kan hämtas av personal och studenter.
 • Nu finns ett nytt och förbättrat intyg över förväntat deltagande som kan hämtas av personal och studenter.

Nyheter rörande Ladok för studenter

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsuppgifter

 • Om en student som söks fram är etablerad i Ladok så är personnumret en länk som leder direkt till studentens översikt.

Nyheter rörande översikt pågående rapportering

 • Attesteringslänk visas på startsidan även för resultat som klarmarkerats för länge sedan, i de fall dessa aviserats till attestant på nytt.

 

Utbildningsmaterial har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

January

2021-01-25

Uppdatering 27 januari – Version 1.60

Webmaster

Nyheter rörande intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat resultatintyg som kan hämtas av personal och studenter i Ladok. Det nya resultatintyget har möjlighet till fler avgränsningar än tidigare, exempelvis kurser inom vald nivå. Intyget har även möjlighet att ta med mer information på intyget, exempelvis: uppgift om underkända resultat och nivå inom studieordning. På intyget som hämtas av personal skrivs automatiskt vilken användare som hämtade intyget ut. Intyg som hämtas av studenter har precis som tidigare valideringskod.

Nyheter rörande examen

 • Betavyn för fotnotshantering är nu ordinarie fotnotsvy. Den ursprungliga fotnotsvyn har tagits bort.

Nyheter rörande studiedokumentation

 • Användbarhetsförbättringar har genomförts på sidorna aktivitetstillfällen, medarbetarrättigheter samt flikarna resultatuppföljning, deltagande och grupper. Exempelvis har ordning och färg på knappar förändrats, likaså vilka symboler som visas på knappar/flikar.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I vyn “översikt pågående resultatrapportering” visas alla klarmarkerade men ej attesterade resultat. Alltså även eventuella resultat som klarmarkerades före 2020-03-25 (då den nya startsidan levererades) samt klarmarkeringar för (icke obligatoriska) moduler där godkänt resultat redan inkommit på aktuell kurs.
 • I vyn “översikt pågående resultatrapportering”: Rättning av ett fel som gav dubblettposter vid filtrering på “Aviserat till” om avisering skett flera gånger för samma resultat till samma person.
 • Medarbetarrättigheter som innehåller en begränsning på en grupp som inte längre existerar går nu att ändras. Tidigare gick det inte att ändra medarbetarättigheten efter gruppen togs bort från Ladok.

Nyheter rörande mina grupper

 • Antalet möjliga deltagare har begränsats till 300 per grupp.
 • Prestandan för mina grupper har förbättrats.


Lathundar har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.