FAQ Funktionalitet

Område/Fråga

Svar

Skillnader mot dagens resultathantering

 

Hur är det tänkt att det ska fungera om lärosätet väljer att inte ta in lärare/examinatorer i Ladok? Tanken är att lärare rapporterar resultat och examinator attesterar resultatet. En administratör kan rapportera in resultatet och ange vem som är rättande lärare, men det måste vara en examinator som attesterar. Vill man fortsätta arbeta på samma sätt som nu är resultatleveransen tyvärr inte så användbar.
Kommer det att finnas möjlighet till att skriva ut någon slags arkivlista som examinator skriver på innan resultat ”definitivas” i Ladok? Det finns ingen funktionalitet för detta i resultatleveransen utan det finns enbart systemstöd för att examinator attesterar elektroniskt i systemet.

Provkod

Används provkoder i Ladok3? I resultatleveransen används de provkoder som finns i gamla Ladok (4 tecken, a-z samt 0-9). I nya Ladok (konfigurationen av nationella mallar)  kan man välja hur koder (alla koder på utbildning och utbildningstillfällen) ska se ut och hur långa dessa ska vara. Den nationella administratören kan alltså välja hur långa koderna ska vara samt hur de ska se ut (endast bokstäver, en blandning av bokstäver och siffror eller hur man nu vill ha det).
Styr provkoden slutbetyget? Nej, det kommer inte med i resultatleveransen men finns som krav för totalleveransen.

Modul

Kommer delleveransen resultathantering att innehålla modul utan omfattning? Alla utbildningar som kommer med i resultatleveransen är de som är skapade i nuvarande Ladok. Modul utan omfattning är prov med 0 hp så om ni använder det så kommer det med.

Resultatnoteringar

Kan resultatnotering läggas in och sparas utan att betyg sätts på examinationsmomentet? Resultatnoteringen tillhör en del av utbildningen som ska rapporteras betyg på, så det går inte att lägga resultatnoteringar utan efterföljande resultatrapportering. Däremot kan man kan notera resultatnoteringar först och vid ett senare tillfälle rapportera resultat.
Kan rättande lärare lägga till resultatnotering i rapporteringsvyn? Ja, läraren kan lägga till resultatnotering(ar), men måste gå till vyn “Förbereda kurstillfälle” och där välja “Ny resultatnotering”.
Kommer ECTS-betyg att finnas i nya Ladok och/eller resultatrapportering? I resultatleveransen kommer det inte vara möjligt att ange ECTS- betyg, mer än som resultatnotering i form av fritext.
Var syns resultatnoteringarna när betyget är rapporterat och attesterat? Tanken är att resultatnoteringarna ska vara ett stöd fram till att resultatet på den del av utbildningen som resultatnoteringen tillhör är attesterat. Därefter finns ingen utdata för att titta på egenskapade resultatnoteringarna.Resultatnoteringar av formen skrivningspoäng läggs i befintlig Ladok på samma sätt som skrivningspoäng noterade via befintliga Ladok. Egenskapade resultatnoteringar finns lagrade så man kan via REST komma åt dem. I totalleveransen kommer utdata att finnas. I resultatleveransen ser studenten resultatnoteringar av formen ”skrivningspoäng” men inte de egenskapade resultatnoteringarna.

I totalleveransen kommer det troligtvis vara valbart vilka resultatnoteringar som ska vara publika eller ej.

Klarmarkerar och attesterar man resultatnoteringar? Klarmarkering och attestering av resultatnoteringar förekommer inte.
Vad är skillnaden på komponent och resultatnotering? I dagsläget finns enbart resultatnoteringar.

Finns det en skillnad i “flexibilitet” – kan man ändra  antalet resultatnoteringar efter att studenterna har påbörjat kursen?

Eller är det en del av kursplanen, på samma sätt som provkoderna är i dagens Ladok?

Man kan lägga till ytterligare resultatnoteringar när kurstillfället är påbörjat. Det går ej att ta bort en resultatnotering när rapporteringen är påbörjad dvs något värde är inskrivet på någon student. I totalleveransen kan detta komma att förändras om behov finns.Resultatnotering är inte en del av kursplanen utan ett stöd till lärarna och en form av anteckningar.

Aktivitetstillfälle (tentamenstillfälle)

Kan jag ange skrivningspoäng samtidigt som jag rapporterar resultatet på en tenta? Skrivningspoäng motsvarande dagens skrivningspoäng kommer att vara möjligt att notera.
Vem skapar kurstillfällena för omtentamen i nya Ladok?
Det finns ingen funktionalitet för att göra detta i nya Ladok, i resultatleveransen. Hanteringen måste ske i nuvarande Ladok.

Betyg på kurs/slutbetyg

Finns det stöd i resultatlistan för slutbetyg som visar vad studenten fått för betyg på respektive examinationsmoment, liknande lista för underlag som finns idag? Ja, vid rapportering på kurs ser resultatrapportör och examinator/attestant betygen på alla ingående moduler.
Vilket datum sätts som examinationsdatum för hel kurs? Sista examinationsdatum för ingående moduler blir också examinationsdatum för kursen.
Kan attesteraren se resultatrapportsunderlaget för att kunna ta beslut? Examinator/attestant ser underlaget för betyget, modulbetyg för kurs och resultatnoteringar för modul.

Rättande lärare

Kan kursansvarig lägga till medrättande lärare till kurs/kurstillfälle? Ja, det går att lägga till medrättande lärare.
Rättande lärare blir den som är inloggad, hur blir det om det är en studieadministratör som rapporterar betygen?  Då väljer administratören korrekt lärare i listboxen. Vanligtvis är ingen förifylld, men skulle den inloggade personen vara förifylld som resultatrapportör, och denne inte är rättande lärare, klickar hen bara bort sitt namn och lägger dit någon av de andra kopplade användarna istället.

Examinator/attestant

Varför kan en lärare som rapporterar resultat lägga till en annan än den förifyllda examinatorn, när resultat skickas för attest? Kopplad examinator/attestant är förifylld, men resultatrapportör kan ändra att avisera annan person. Detta kan vara användbart om examinator/attestant är bortrest eller har slutat och resultatrapportören vill skicka meddelandet till administratör som kan ändra examinator/attestant i systemet eller resultatrapportören skickar meddelandet till rätt examinator/attestant direkt.
Kommer det bara gå att ha samma person som beslutsfattare och attestant i resultathanterings-leveransen?
I resultatleveransen kommer beslutsfattare och attestant vara samma person. Beslutsfattare, som begrepp, är ändrat till examinator/attestant.
Går det att söka ut examinator på ej slutförda listor om examinatorn behöver bytas ut t.ex p.g.a av att han/hon slutat?  Listbegreppet finns ej kvar i nya Ladok. I resultatleveransen går det inte att filtrera på beslutsfattare/attestant (finns som krav till totalleveransen) men betyg med status klarmarkerad men inte attesterad går att få fram kursvis.

Utdata

Hur ser jag vem som är läraren för de olika tillfällena? I Resultatverifikaten och i förbereda kurs och kurstillfälle  kan man se vilka användare som är tillagda.

Hantera studenter

Går det att ta bort studenter från listan, som inte deltagit och därmed inte ska ha betyg, men som inte har begärt studieavbrott? Nej, det går inte i resultatleveransen men det finns som krav/önskemål till totalleveransen att man kan “dölja” studenter som man inte vill se på listan.
Går det att lägga till studenter från tidigare år som läser på samma provkod? Studenter som läser på samma kursversion kan filtreras fram och rapporteras i samma vy.
 Har ni tänkt på någon form av grupphantering? I resultatleveransen finns ingen grupphantering men i totalleveransen har vi tänkt oss två former av grupphantering:

  1. Mer fasta grupper som skapas i samband med registreringar och kan hämtas upp vid resultatrapportering
  2. Temporära grupper som lärarna kan skapa själva i resultatdomänen och som de använder vid resultatrapporteringen (jmf egna grupper i gamla ladok)
2017-10-23 | Malin Eivergard