Tillgänglighet i Ladok för studenter

Tillgänglighetsredogörelse för det nya Ladok för studenter som levereras VT21. För information om det tidigare gränssnittet, se: Tillgänglighetsredogörelsen för studentgränssnittet.


Ladokkonsortiet står bakom Ladok för studenter. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Ladok som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela ditt lärosäte.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vid utveckling av nuvarande version av Ladok för studenter har vi försökt komma till rätta med tillgänglighetsbrister som tjänsten tidigare haft, och strävat efter att uppfylla alla relevanta krav i WCAG och EN301549. Men det finns fortfarande delar av tjänsten som inte hunnit bli uppdaterade. Det gäller främst generering av PDF-filer, där det alltså fortfarande finns kvar vissa tillgänglighetsbrister.

Oskäligt betungande anpassning

Ladokkonsortiet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns innehåll på andra språk i textavsnitt som i huvudsak är på exempelvis svenska. Sådant innehåll, med undantag för låneord, ska vara uppmärkt med aktuell språkkod för att de ska kunna betonas på rätt sätt av skärmläsare, avstavas rätt och så vidare. Vi gör bedömningen att förutsättningar saknas för att säkerställa språkkodning vid varje sådan förekomst eftersom systemet bygger på texter som inhämtas från väldigt många olika källor, och det skulle troligen krävas ett mycket stort arbete hos ett stort antal lärosäten för att gå igenom och märka upp varje sådan förekomst. Inom inte alltför lång tid tror vi dessutom att skärmläsare automatiskt kommer att kunna detektera språk och anpassa uppläsning utifrån detta.

Användaren loggas ut efter en längre tids passivitet utan att få meddelande med erbjudande om mer tid. Vår bedömning är att de negativa aspekterna av att lägga in en sådan funktion (kostnad, komplexitet, robusthet mm) inte väger upp det begränsade besvär som – just här – skulle kunna uppstå för användare som efter lång tids passivitet blir utloggade.

Tillgänglighetsstandarderna innehåller ett kriterium som säger att inmatningsfält för ”vanliga ändamål” såsom epost och liknande ska märkas upp på ett standardiserat sätt med vilket ändamål det gäller. Exempelvis autocomplete=”email”. Då kommer nämligen användarens webbläsare kunna komma ihåg vad användaren angivit i ett sådant fält, och kan föreslå detta som snabbval nästa gång användaren besöker ett formulär som frågar efter samma sak. Detta kan spara energi och underlätta inte minst för användare med vissa kognitiva eller motoriska funktionsnedsättningar. Men det innebär också att personuppgifter lagras i utrustningen, vilket potentiellt kan innebära att dessa uppgifter läcker till obehöriga. Exempelvis om användaren lånar en dator som sedan någon annan tar över utan att byta konto. Efter en intresseavvägning har vi valt att istället sätta autocomplete=”off”. Det medför en något minskad tillgänglighet men ett förbättrat dataskydd.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en oberoende aktör granska tillgängligheten, både med hjälp av användningstester och en expertgranskning i den tidigare versionen av gränssnittet.

Vid användningstester med personer med funktionsnedsättning har tjänsten – inte helt, men i stor utsträckning – upplevts som tillgänglig. Vid en systematisk granskning utifrån WCAG-kriterier har dock flera brister identifierats, som potentiellt kan medföra hinder för vissa användare. Efter den granskningen har vi utvecklat den nya versionen av Ladok för studenter där vi har tagit höjd för dessa brister.

Senaste bedömningen gjordes första halvåret 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 februari 2021.

 


The accessibility statement will shortly be translated to English.
2021-03-11 | Webmaster