Tillgänglighet i studentgränssnittet

Tillgänglighetsredogörelse för studentgränssnittet. För information om det nya gränssnittet som levereras VT21, se: Tillgänglighetsredogörelsen för Ladok för studenter.


Ladokkonsortiet står bakom Ladok för studenter (studentgränssnittet). Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Ladok som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela ditt lärosäte.
Här hittar du Ladok-supporten på ditt lärosäte

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Här hittar du Ladok-supporten på ditt lärosäte

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vid användningstester med personer med funktionsnedsättning har tjänsten – inte helt, men i stor utsträckning – upplevts som tillgänglig. Vid en systematisk granskning utifrån WCAG-kriterier har dock flera brister identifierats, som potentiellt kan medföra hinder för vissa användare. Åtgärder pågår, men är ännu inte färdiga. Det gäller brister framförallt på följande områden:

  • Färger och kontraster– enstaka kontrastproblem återstår.
  • Förstoring av text– viss text kan vara svårläst i nuvarande layout vid förstoring av enbart text (eftersom den inte får plats). Däremot fungerar alltid proportionell förstoring med zoom-funktion.
  • PDF-tillgänglighet – innehåll i PDF-intyg kan läsas upp i fel ordning av skärmläsare.
  • Tangentbordsnavigering– bland annat behöver fokusordning förbättras när användaren byter steg i flerstegsprocesser.
  • Tillgängliga formulär– vissa felmeddelanden och hjälptexter behöver förtydligas.
  • Tjänsten ska fungera med hjälpmedel – det finns exempelvis dynamiska meddelanden som inte läses upp av skärmläsare om de inte är i fokus.
  • Tydlighet – formuleringar av rubriker och länkar kan ibland vara svåra att förstå, särskilt när de läses upp av skärmläsare.
  • Tillräckligt med tid – användare blir utloggade efter 30 minuters passivitet.

Oskäligt betungande anpassning

Ladokkonsortiet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Ovanstående brister arbetar vi med i samband med en ny version av Ladok för studenter. Den beräknas vara klar under första halvåret 2021. Vi bedömer att det är oskäligt betungande att dessutom rätta bristerna i den befintliga versionen eftersom det innebär dubbelarbete. Det gör att vi kan lägga resurser på den nya versionen istället för på den version som kommer att sluta användas. Om vi får indikationer på ett akut problem kommer vi att åtgärda det snarast även i den befintliga versionen.

Det finns innehåll på andra språk i textavsnitt som i huvudsak är på exempelvis svenska. Sådant innehåll, med undantag för låneord, ska vara uppmärkt med aktuell språkkod för att de ska kunna betonas på rätt sätt av skärmläsare, avstavas rätt och så vidare. Vi gör bedömningen att förutsättningar saknas för att säkerställa språkkodning vid varje sådan förekomst eftersom systemet bygger på texter som inhämtas från väldigt många olika källor, och det skulle troligen krävas ett mycket stort arbete hos ett stort antal lärosäten för att gå igenom och märka upp varje sådan förekomst. Inom inte alltför lång tid tror vi dessutom att skärmläsare automatiskt kommer att kunna detektera språk och anpassa uppläsning utifrån detta.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en oberoende aktör granska tillgängligheten, både med hjälp av användningstester och en expertgranskning.

Senaste bedömningen gjordes första halvåret 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

2021-02-15 | Åsa Lindberg