Ladok

2021-05-26

Den gemensamma Ladoksupporten tar emot ärenden från en begränsad grupp av personal inom lärosätenas egen lokala Ladoksupport.

Incidenter, felanmälan, frågor och ändringsbehov

Under perioden 12 till 23 juli hanteras endast ärenden som gäller akuta incidenter och driftproblem. Rapportera sådana genom att ringa vårt supportnummer alternativt lägga ett ärende i Ladoksupport i JIRA. Övriga ärenden som rapporteras mellan dessa datum hanteras så snart som möjligt efter 23 juli.

Beställningar

Certifikat

Certifikatsärenden hanteras som vanligt under hela sommaren.

Övriga beställningar

Under perioden 12-30 juli hanteras inga beställningsärenden (förutom certifikat) via Ladokbeställning, t ex identitetshantering, grunddata, nationella behörigheter etc. Under perioden 28 juni -11 juli samt 31 juli -13 augusti kommer beställningar att hanteras med någon veckas fördröjning, så var ute i god tid. Lägg helst in beställning senast 2 juli om hantering önskas innan 12 juli.

Överföring av urvalsresultat

29 juli sker publicering av urvalet inför HT2021 från NyA till Ladok. Urvalsöverföringen kommer att övervakas. Det tar tid innan den är färdig, normalt ungefär en dag.

Trevlig sommar!
Hälsningar från Ladoksupporten

2021-05-17

Nu börjar högtrycket för examenshandläggarna närma sig. För att stötta upp under perioden har konsortiet tagit fram ett antal frågor och svar kring bevisförberedelser och utfärdandet av examensbevis. Till exempel finns tips på hur man undviker att få en tom sida i examensbevis, hur man tar fram ett examensbevis med nytt personnummer och hur man kan se noteringar som gjordes i ett bevisärende i gamla Ladok.

Du hittar dokumentet på utbildningssidan för att utfärda examensbevis. Dokumentet riktar sig till examenshandläggare.

Mer utbildningsmaterial
På sidan som är länkad ovan finns ytterligare utbildningsmaterial som guidar handläggarna i hur de utfärdar examensbevis.

2021-04-21

Vi söker nu efter en verksamhetsexpert till vårt arbete med Bak- och framgrund.

Konsortiet ansvarar för Bak- och framgrund, ett statistiksystem som hämtar data ur flera register på SCB och som är utvecklat av konsortiet i samarbete med SCB. Läs mer på https://dev.ladok.se/ladok/bak-och-framgrund.

Genom att arbeta i konsortiet utvecklar du din kompetens, lär dig mer om Ladok och träffar nya kollegor från andra lärosäten.

Sista ansökningsdag för detta uppdrag är den 21 maj 2021.

Här kan du läsa mer om uppdraget och hur det är att arbeta i Ladokkonsoritet.

2021-02-24

För en tid sen skickades en enkät ut till användare av uppföljningsdatabasen. Där fick de svara på frågor om deras behov av stöd. Enkäten är ett led i arbetet att säkerställa att vi arbetar med rätt saker inom utvecklingen av Ladok.

Vad var syftet med enkäten?

– Syftet med enkäten var få veta mer om hur man använder uppföljningsdatabasen och vilka eventuella svårigheter som man upplever. Detta för att ta fram lämpligt stöd för användandet, det vill säga hitta förbättringsområden. Vi var också intresserade av på vilket sätt lärosätena använde uppföljningsdatabasen och vilket utbildningsbehov som fanns. Konsortiet har haft några utbildningar och frågan är aktuell igen, säger Jan Johansson och Katja Taavo som håller i enkäten.

Vilka har svarat på enkäten?

Vi undersökte först vilka lärosäten som har uppkoppling mot uppföljningsdatabasen. Sen fick vi hjälp av de lokala kontaktpersonerna att hitta de som ställer SQL-frågor mot uppföljningsdatabasen . Svarsfrekvensen var hög, hela 80 procent. Det gör att vi med säkerhet kan säga vad lärosätena tycker. Drygt 60 procent av de tillfrågade jobbade på central förvaltning och knappt 40 procent i verksamheten.  

Kan ni dra någon slutsats av enkäten? 

Vi fick svar från både sällananvändare och dagliganvändare och det vi kan se tydligt är att båda grupperna upplever problem med uppkoppling mot databasen.

Sällananvändare önskar i större omfattning mer hjälp med hur de ska skriva frågorna och de vill också ha möjlighet att beställa frågorna från konsortiet.  Båda grupperna önskar dessutom mer hjälp med att skriva SQL-frågor. Det framkommer också att de har svårt att förstå hur vissa IO/BI hänger ihop. Ca 40 procent är inte nöjda med dokumentation. Hälften använder Squirrel och hälften andra verktyg  som Razor eller Dbeaver.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla som tog sig tid till att svara på enkäten.

 

 

2021-01-20

Vi välkomnar nya deltagare i Samverkansgruppen för Ladok (fd Prioriteringsrådet)

 • Johan Olofsson, Kungliga tekniska högskolan
 • Mari Sandin, Örebro universitet
 • Tor Fridell, Linköpings universitet
 • Anette Pettersson, Högskolan i Skövde
 • Erik Ångman, Umeå universitet

De nya medlemmarna sitter med i gruppen under 2021-2022.

Följande medlemmar har suttit med i gruppen under 2020 och sitter kvar under 2021:

 • Karim Andersson, Lunds universitet
 • Håkan Fasth, Högskolan i Halmstad
 • Gun Wallius, Göteborgs universitet

Samverkansgruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena. Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande verksamhetsplan samt större förändringar i produktplanen. Läs mer här.

 

 

2020-12-08

Styrelsen beslutade om verksamhetsplan och budget för 2021 på sitt styrelsemöte den 24 november.

Verksamhetplanen har utformats med stöd i Ladoks strategi och arbetet bygger dels på input från lärosätena och olika användargrupper, dels på vad vi inom konsortiet ser behöver utvecklas så att systemet fungerar ännu bättre framöver.

Under våra styrdokument kan du läsa verksamhetsplanen för nästa år.

 

2021-04-16

Kom och arbeta med oss i Ladokkonsortiet! Vi söker nu efter en verksamhetsexpert till vårt examensteam.

Verksamhetsexperten ingår i ett team bestående av andra verksamhetsexperter som också är inhyrda från lärosäten, tillsammans med systemutvecklare, testare med flera. Teamet har ansvar för utveckling, dokumentation, nationell administration, tredje linjens support och utbildning för teamets delar av systemet.

Genom att arbeta i konsortiet utvecklar du din kompetens, lär dig mer om Ladok och träffar nya kollegor från andra lärosäten.

Sista ansökningsdag är den 4 maj 2021.

Här kan du läsa mer om uppdraget och hur det är att arbeta i Ladokkonsoritet.

2020-12-08

Dagens läge gör det svårt att träffas och utbyta erfarenheter som vanligt. När årets upplaga av NUAK ställdes in bestämde Tina Hillerborn Högskolan Väst, Ylva Sundmark Högskolan Dalarna och Ulrika Seydler Linnéuniversitetet att hitta en annan lösning. Ett digitalt möte.

Tisdagen den 17 november ordnade de en digital examensdag via zoom för landets examenshandläggare. När inbjudan gick ut till lärosätena var responsen enbart positiv och många såg en möjlighet att byta erfarenheter med kollegor från andra universitet och högskolor. Det kom in strax över 200 anmälningar till träffen.

Dagen innehöll flera olika spår. Det fanns möjlighet att delta på föreläsningar, men också tillfällen att prata i mindre grupper kring aktuella ämnen. Delar av information passade även för andra personalkategorier, till exempel antagningshandläggare, studievägledare och avdelningschefer, som också bjöds in till mötet.

Digitala möten gör tillgängligheten mycket större och fler personalgrupper kan delta på ett enkelt sätt. Öppna föreläsningar gjorde det möjligt att komma och gå under dagen och endast delta på utvalda pass.

Under dagen bjöds föreläsare från flera organisationer in. Marie Stern Wärn från UKÄ pratade om nyheter från överklagandenämnden, beslut som gäller examen och tillgodoräknanden. Leo Bergman och Madeleine Roghult från Skolverket pratade om Utmaningar vid bedömning av lärarlegitimationer. Från UHR kom Erik Johansson och berättade om hur arbetet med att upptäcka förfalskningar går till.

I temadiskussioner delade deltagarna upp sig i breakout-rooms och man kunde fritt välja det område som kändes mest intressant.  Ämnena som diskuterades var

 • Tillgodoräknande av reell kompetens
 • Universitetsöverskridande önskemål till Ladok
 • Förbrukade poäng
 • Kursbevis
 • Delkurser i examen

Representanter från lärosätena Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet och Stockholms universitet presenterade gemensamt sina erfarenheter av att arbeta med ansökan om tillgodoräknande i Ladok, fördelar och utmaningar i handläggningen och hur de ser på fortsatt utveckling av systemet.

Det fanns även ett Öppet forum där frågor som har skickats in i förväg behandlades.

Citat från deltagare om dagen: 

”Funktionalitet och uppdateringar i Ladok är alltid välkomna samtalsämnen”

”Jag tycker att det var en väldigt väldigt bra dag. Bra innehåll och upplägg men också svårt att välja mötesrum då man ville vara med i flera. Kanske kan man ha samma pass på olika tider så att man kan delta i flera. Bra om det inte är för många deltagare i varje rum, blir bättre diskussion”. 

”Personligen tycker jag att det digitala formatet är bättre eftersom fler har möjlighet att delta beroende på att man inte behöver räkna på kostnader för resa och boende. Visserligen tappar man den sociala dimensionen men det digitala formatet funkar bättre på 2020-talet”.

”Upplägget var mycket bra och mycket variation i tema – man lärde sig mycket och fick bra utbyte med sina nationella kollegor.”

”Alltid bra med Marie Stern Wärns närvaro/föredrag tycker jag. Sen en stund öppet forum där kortare i förväg inskickade frågor tas upp”

2021-02-10

 Ladokträffen hålls en gång per år och riktar sig till lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning.

Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift. En del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Onsdagen den 24 mars
Tid: 10:00 – 15:00
Plats: Länk till zoom-rum

På agenden kommer bland annat följande att finnas:

 • Information från konsortiet
 • Aktuellt inom utvecklingen
 • Lärosätenas erfarenheter
 • Gruppdiskussioner

Programmet hittar ni i kalendariet på ladok.se

Om ni har önskemål om frågor som ni vill ta upp i gruppdiskussionerna, mejla till kina.nilsson@dev.ladok.se

Välkomna!